Brandpreventieforum Forums Brandweer Overig Opkomsttijden brandweer wettelijk vastgelegd

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222
  #963 |

  § 2 Opkomsttijden

  Artikel 3.2.1
  1. Voor de opkomsttijd van een eerste basisbrandweereenheid gelden de normtijden die
  zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
  2. Voor de opkomsttijd van een eerste ondersteuningeenheid voor hulpverlening geldt
  een normtijd van 15 minuten.
  3. Het bevoegd gezag stelt vast voor welke objecten de inzet van een
  ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. In
  die gevallen gelden voor de opkomsttijd van een eerste ondersteuningseenheid voor
  redden en blussen op hoogte de normtijden die zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit
  besluit.

  Artikel 3.2.2
  Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een sluitende registratie van de
  gerealiseerde opkomsttijden wordt bijgehouden.

  Artikel 3.2.3
  De gerealiseerde opkomsttijden overschrijden in niet meer dan 10% van de gevallen
  de normtijden die in het dekkingsplan zijn vastgesteld.

  Artikel 3.2.4
  In het dekkingsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe voor de normtijden, bedoeld in artikel

  3.2.1, de volgende theoretische dekkingspercentages worden gerealiseerd:
  a. ten minste 80% van de objecten binnen het verzorgingsgebied van de brandweer
  kan binnen de vastgestelde normtijd worden bereikt;
  b. ten minste 95% van de objecten binnen het verzorgingsgebied van de brandweer
  kan binnen de eerste op de vastgestelde normtijd volgende tijdschijf worden
  bereikt, en
  c. alle objecten binnen het verzorgingsgebied van de brandweer kunnen binnen 18
  minuten worden bereikt.

  [attachment=0]tijden.JPG[/attachment]

  http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx … regios.pdf

  Toeliching

  Opkomsttijden basisbrandweerzorg
  De veiligheidsregio’s en de gemeenten sturen de operationele prestaties van hun
  brandweerorganisatie door het stelsel van de opkomsttijden. Dit stelsel leidt niet alleen tot het tijdig
  arriveren van de brandweer bij een incident, maar dwingt ook tot processen bij veiligheidsregio’s en
  gemeenten gericht op een optimaal en efficiënt georganiseerde basisbrandweerzorg. Mogelijkheden
  hiervoor zijn ondermeer de samenwerking met omliggende regio’s, het innoveren van werkprocessen
  en het investeren in preventieve maatregelen.
  De normtijden in het besluit zijn ontleend aan de handleiding Brandweerzorg5 inclusief de Technische
  Aanvulling6 en de concept-Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg7.
  Bij het vaststellen van de normtijden is rekening gehouden met de bestaande bouwregelgeving. Het
  Bouwbesluit en het (toekomstig) Gebruiksbesluit – waarbij gestreefd wordt naar landelijke uniformiteit
  – vormen de basis. Waar de bouwregelgeving gericht is tot gebruikers en ondernemers, is het
  onderliggend besluit uitsluitend gericht tot het bevoegd gezag voor de brandweer en doet dit niets af
  aan de verplichtingen die in de bouwregelgeving zijn neergelegd.
  Bij het vaststellen van de normtijden is ervan uitgegaan dat de brandweer binnen 30 minuten na het
  ontstaan van een brand levensreddend kan optreden en de brand kan bestrijden. Hierbij is er van uit
  gegaan het 15 minuten kan duren voordat een brand is ondekt. Dat maakt dat de
  brandweerorganisatie nog circa 15 minuten (afhankelijk van het type gebouw) beschikbaar heeft om
  een effectieve inzet te plegen. In deze 15 minuten moet de brandweer gealarmeerd worden, zich naar
  de kazerne begeven (in het geval van vrijwilligers), zich omkleden, het voertuig bemensen en naar het
  incident rijden. Ter plaatse dient een eerste snelle verkenning uitgevoerd te worden en dient de
  bestrijding ter hand te worden genomen. De brandweer zal in het merendeel van de gevallen binnen 8
  minuten ter plaatse moeten zijn, zodat er nog 7 minuten resten ter voorbereiding op een adequate
  inzet.

  Er zijn echter objecten en incidenten waarvoor het op basis van een risico-inschatting van belang is
  dat er een kortere opkomsttijd vereist is of juist met een langere opkomsttijd kan worden volstaan. Dit
  leidt tot een normenstelsel dat loopt van 5 minuten voor bepaalde objecten waarin zich veel al dan niet
  zelfredzame personen bevinden tot 15 minuten voor hulpverlening bij enkelvoudige of niet-complexe
  verkeersongevallen en voor risico’s waarbij niet direct mensen gevaar lopen. De maximale opkomsttijd
  ligt in alle gevallen op 18 minuten.

  Bandbreedten
  De opkomsttijd is opgebouwd uit de verwerkingstijd van de alarmcentrale, de uitruktijd en de
  aanrijdtijd. De norm is niet overal en in alle gevallen realistisch. Zeker in dunbevolkte gebieden met
  verspreide bebouwing zou een strikte toepassing van deze norm onevenredige kosten met zich
  meebrengen. Ten aanzien van het dekkingspercentage, d.w.z. het percentage van het aantal objecten
  dat theoretisch binnen de normtijd kan worden bereikt, gelden de volgende bandbreedten:

  1. Tenminste 80% van het totaal aantal objecten in een bepaald gebied moet binnen de daarvoor
  vastgestelde normtijd worden bereikt;

  2. Waar niet aan het uitgangspunt onder 1 kan worden voldaan, moet tenminste 95% van de objecten
  in de eerstvolgende tijdschijf worden bereikt;

  3. Voor de overige 5% van de objecten geldt dat deze binnen een maximale opkomsttijd van 18
  minuten moet worden bereikt.

  Het theoretische dekkingspercentage is evenwel iets anders dan het daadwerkelijke
  overschrijdingspercentage van de normtijden. Bij overschrijdingen spelen ook factoren als
  verkeersdrukte en de weersomstandigheden een rol, die in het repressieve dekkingsplan niet kunnen
  worden verdisconteerd. Ten aanzien van het daadwerkelijke overschrijdingspercentage wordt de lat
  gelegd op maximaal 10%. Maar alles dient wel plaats te vinden binnen de maximale opkomsttijd van
  18 minuten.
  tijden.JPG

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.