Brandpreventieforum Forums Jurisprudentie en wetgeving Keuring Vetblusser 6 liter

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
 • Auteur
  Berichten
 • cocky schipper
  Bijdrager
  Post count: 9
  #2872 |

  Ik sta op weekmarkten en evenementen met een verkoopwagen waarin ik Frites,Snacks en weekmenu,s verkoop. :H:
  Er zitten 2 pannen in een met 20 liter olie en een met 15 liter olie.
  Ik heb een vetblusser van 2 liter plus een blusdeken.
  Die ik allebei ieder jaar laat keuren.
  Nu zegt het hoofd van coördinatie van de Brandweer uit Arnhem die kwam controleren dat ik een vetblusser van 6 liter moet hebben.
  Ook zei hij dat de vetblusser niet ieder jaar maar om de 2 jaar verplicht gekeurd moet worden.
  Ook het hoofd van de brandweer in Bemmel zei dat hij om de 2 jaar verplicht gekeurd moet worden en niet ieder jaar.
  Mijn vraag is dan ook: Een hoeveel liter vetblusser ben ik verplicht om te gebruiken. Ben ik ook verplicht een blusdeken aanwezig te hebben. En als laatste vraag is de verplichte keuring nu ieder jaar of om de 2 jaar zoals hooggeplaatste branweermensen mij vertellen. En moet de blusdeken ook ieder jaar of om de 2 jaar gekeurd worden. Kan ik e.v.t antwoorden ook ergens verifieren? Groeten Cocky Schipper http://www.duitsecatering.nl

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Kijk even wat er in je verzekeringsvoorwaarden staat, is ook heel belangrijk

  2-jaar keuringstermijn geldt inderdaad voor bouwwerken, dit komt uit het Bouwbesluit. Maar een verkoopwagen is geen bouwwerk.
  Tevens is de regelgeving van het Bouwbesluit een minimum. Dus je moet minimaal 1x per 2 jaar de blusser laten keuren.
  Dus 1x per jaar keuren is zeker niet verboden.

  Een blusdeken is niet verplicht. Is mogelijk wel een handig blusmiddel als je er tenminste goed mee om kunt gaan.
  2 liter vetblusser is inderdaad niet veel, 6 liter is beter.

  De NEN 4001 gaat bij de projectering van brandblussers uit van een "basisbeveiligingseenheid", hiermee wordt dan een brandblusser van 6 kg of liter bedoeld, of een brandblusser van 9-12 kg/ltr.

  Voor uw situatie lijkt 1 basisbeveiligingseenheid, bestaande uit een brandblusser van 6 liter, voldoende.

  jouke jongsma
  Bijdrager
  Post count: 1

  Er is veel discussie over wanneer je moet keuren en wat je precies nodig hebt.
  Omdat er steeds vaker eigen verantwoordelijkheid wordt gevraagd, is het goed om te weten wat de verzekeraar zegt.
  Om je niet op onnodige kosten te jagen adviseer ik je de nieuwe spray-schuim-blusser met een capaciteit voor 40 liter vet/olie. Deze is door de KIWA/NCP voor 5 jaar gekeurd, dus daar heb je geen extra kosten aan. Certificaat is te overhandigen bij aankoop. De blustijd van deze blusser is ook nog eens heel lang, gelijkwaardig aan een 6 liter.
  Deze Prymos blusser koop je voor € 60,- dus daarmee bespaar je nogal!! want je hebt geen keuringen meer. Daarnaast is het een blusser die iedereen kan gebruiken omdat het werkt als een spuitbus.
  Een berichtje aan je verzekeraar en je bent klaar.

  ivo de hoogen
  Bijdrager
  Post count: 125

  Is een goede oplossing, echter is men aan de handhavende kant nogal onbekend met dit fenomeen. Beste is om deze blusser als alternatief door verzekeraar te laten toetsen en daarna voor te leggen aan het bevoegd gezag. Deze blusser wordt door Interpolis aangeboden in hun preventiewinkel…

  cocky schipper
  Bijdrager
  Post count: 9

  Als ik het goed begrijp zijn hier geen regels voor? Dus het ligt aan de verzekerings voorwaarden en die zijn ook overal anders. Ik kan dus nergens terecht voor de officiële regels en wetten ??

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  Er is wel degelijk regelgeving, maar deze is in tegenstelling tot het Bouwbesluit dat landelijk geldt, gemeentelijk geregeld in de brandbeveiligingsverordening.
  Als de betreffende gemeente waarin je staat de model verordening van de VNG volgt, staat daar het volgende:

  Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

  De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

  In artikel 6.31 (lid 1) van het bouwbesluit staat vervolgens dat ‘voldoende’ draagbare of verrijdbare blustoestellen aanwezig moeten zijn. Het begrip voldoende wordt daarbij niet verder omschreven, maar een 2 kg blusser zal over het algemeen als onvoldoende worden gekwalificeerd.

  Lid 4 schrijft een keuringstermijn van maximaal 2 jaar voor. Ook de daarvoor geldende norm is vastgelegd (NEN 2559). Afwijkende blusmiddelen zullen niet altijd kunnen worden gekeurd volgens deze norm. Hierdoor zal in elke gemeente waar je staat met je bakwagen, er gelijkwaardigheid voor zowel het blusmiddel als voor de keuring zult moeten worden verkregen. Hierom zou ik voor een standaard blusmiddel kiezen, hoe goed sommige alternatieven misschien ook zijn.

  cocky schipper
  Bijdrager
  Post count: 9

  Dus bij iedere gemeente kan dit anders zijn ? En of het nu een 2 kilo of een 6 kilo vet of schuim blusser moet zijn staat ook nergens beschreven zoals ook de keuring 1 x per jaar of 1x per 2 jaar. Overal waar ik een 6 kilo vetblusser wil gaan kopen zegt men tegen mij dat het verplicht is ieder jaar te keuren. Nou ik als consument zie door de bomen het bos niet meer sorry hoor. Maar hier mag wel wat meer duidelijkheid over komen !!!!

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  Klopt, hoewel de meeste gemeenten de modelverordening letterlijk volgen. Maar om nog wat extra onduidelijkheid toe te voegen: de wettelijke regelgeving (brandbeveiligingsverordening, bouwbesluit) schrijft keuring 1 x per 2 jaar voor, terwijl de aangewezen norm (NEN 2559) jaarlijkse keuring voorschrijft. Veel van de bedrijven die blusmiddelen verkopen plegen ook het onderhoud. Zij hebben er dus belang bij om op de norm te wijzen, maar de wet gaat nog altijd boven de norm.

  arnaud van den brink
  Bijdrager
  Post count: 18

  Voor de duidelijkheid:

  Landelijke regelgeving Bouwbesluit is voor bouwwerken (gebouwen). In gebouwen geldt dus de wetgeving mbt tot het minimaal tweejaarlijks keuren van de draagbare brandblusmiddelen.

  Gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening is een vangnet waarin de brandveiligheid wordt geregeld voor niet-bouwwerken (inrichtingen). In deze verordening zijn regels gesteld over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. Een ruimtelijk begrensde plaats, voor zover die geen bouwwerk is, wordt kortheidshalve inrichting genoemd. Bijvoorbeeld een evenement/tent op een afgebakend terrein. In de verordening kan zijn opgenomen dat draagbare brandblusmiddelen jaarlijks gekeurd moeten worden.

  Het laatste kan dus betekenen dat een blusser in een kraam op een evenemententerrein of in een tent op basis van de verordening jaarlijks gekeurd dient te zijn.

  Praktisch: Ik heb gekozen om alle brandblusmiddelen gewoon jaarlijks te blijven keuren. Het tarief voor jaarlijkse keuring is beperkt (beperkte kostenbesparing) en jaarlijkse controle voorkomt onduidelijkheid bij 5 jaarlijks groot onderhoud, 10 jaarlijkse revisie en vervanging bij 20 jaar.

  peter beijer
  Bijdrager
  Post count: 2

  We hebben volledig onderzoek gedaan over deze materie, samen met een brandweerman, en kwamen op het volgende uit!

  Het is niet zo simpel als er in de vorige uitleg wordt gedacht!

  Voor in de eerste bladzijden van de WET staan alle normen vernoemd, maken dus deel uit van de WET.

  Dat de houvast (en richtlijn) uitsluitend het bouwbesluit is, is duidelijk.
  Dat daarbij aanverwante regelgeving niet meegenomen wordt vindt ik nog steeds verbazingwekkend, maar die bal ligt duidelijk bij de wetgever; jullie kunnen en mogen als brandweer hier niets mee doen.

  Als iedereen weet dat wetgeving veel breder is dan binnen jullie bevoegdheid en verantwoordelijkheid valt, en dit ook zo uit kunnen leggen tijdens de contacten met de burger en ondernemingen hebben we al veel gewonnen…..

  Wij staan helemaal niet zo ver uit elkaar qua zienswijze, alleen word jij beperkt ( en gesteund!) door het wettelijke takenpakket en moet ik het complete overzicht zien mee te nemen in de advisering.

  Inmiddels heb ik begrepen dat de minister besloten heeft oa. Het besluit basishulpverlening ( waar veel issues in uitgewerkt zouden worden) niet in te voeren maar een groot aantal wijzigingen door te voeren in de arbowet, de woningwet, het bouwbesluit, het besluit brandveilig gebruik bouwwerken en het komende besluit brandveilig gebruik overige plaatsen.

  Hierdoor is het weer een gemiste kans om wetgeving te borgen binnen 1 regeling die maar voor 1 uitleg vatbaar is ( 3ministeries wilden geen verantwoordelijkheid, bevoegdheid en zeggenschap overdragen aan een ander ministerie)
  Deze wijzigingen worden nog dit jaar door de diverse ministers aan de 2e kamer aangeboden. Wellicht vult dit wat hiaten op ;-).

  Uitleg hoe het nu werkelijk zit:

  Deel 1.
  Met betrekking tot opmerkingen van relaties over het onderhoud van kleine blusmiddelen:
  Het Bouwbesluit 2012 kent een aantal artikelen welke relevant zijn:

  Artikel 1.16. Zorgplicht
  1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
  a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
  b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
  c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

  Wat dit precies betekent, staat in de toelichting op het Bouwbesluit.
  “In het algemeen zal het voldoende zijn wanneer de in de handleiding of productspecificaties opgenomen instructies van de fabrikant, leverancier en installateur worden gevolgd.
  Ook moet het gebruik zodanig zijn dat er geen gevaar voor gezondheid of veiligheid is.
  Hiervoor geldt eveneens dat rekening moet worden gehouden met handleidingen en dergelijke.” ( hervul controle voorschriften fabrikant).

  Artikel 6.31. Blustoestellen
  1. Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.
  2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.

  3. Elke hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een draagbaar brandblusapparaat.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

  3. Elke hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een draagbaar brandblusapparaat.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.
  Hierbij wordt dus verwezen naar de NEN 2559.

  Geconstateerd is dat (op initiatief van de 2e kamer….) in de wetgeving en in de NEN 2559 ruimte gegeven is voor de interpretatie dat 1x per 2 jaar onderhoud door een deskundige zou betekenen dat de gebruiker aan de wettelijke verplichtingen zou voldoen.
  Inmiddels zijn er aanvullingen op de NEN 2559 vastgesteld die deze interpretatie ontkrachten. Uit de NEN 2559 2001/A3 2009.

  Voorwoord uit de NEN:

  Pak hier voor de NEN 2559 er bij en de schema’s uit de NEN 2559/A3/C1 van 2013.

  De onderhoudsgegevens moeten worden geregistreerd op een etiket als afgebeeld in figuur 1, dat
  duurzaam is bevestigd op het blustoestel en een afmeting heeft van ( 50 ± 1) mm _ (90 ± 1) mm, kleur geel
  met zwarte opdruk. Het etiket wordt naast het bedieningsetiket/transfer aangebracht. Dit etiket wordt per
  onderhoudsbeurt vervangen. De gegevens moeten worden ingekeept of anderszins duurzaam gemerkt. De
  bovenkant van het etiket is gereserveerd voor de gegevens van het onderhoudsbedrijf (naam, adres,
  telefoon).
  Op het etiket moeten de volgende gegevens worden vermeld:
  — datum (jaar en maand) waarop onderhoud of eventuele hervulling is uitgevoerd;
  — uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd;
  — een registratienummer van de deskundige persoon die het onderhoud heeft uitgevoerd;
  — adresgegevens van de erkende onderneming of organisatie.
  Het plakken van een etiket moet dus jaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf geschieden volgens de NEN 2559.

  Samengevat:
  Art. 1.16 van het Bouwbesluit heeft een grotere zwaarte dan art. 6.31.
  De NEN 2559 is reeds aangepast; BB6.31 nog niet.
  Fabrieksspecificaties (en de toekenning van de typegoedkeuring van het blustoestel in het kader van de machinerichtlijn (warenwet) en de EN-3;2007) hebben ook een vastgesteld onderhoudsschema.
  Ook europese wetgeving gaat boven het Bouwbesluit:
  RICHTLIJN 2014/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
  van 26 februari 2014
  betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (en de europese wetten en normen die hier aan vast “hangen”)
  Tevens hebben vrijwel alle verzekeringspolissen eisen opgenomen over het hebben van goedgekeurde blusmiddelen.
  Het moet dus gewoon jaarlijks! Ook volgens het bouwbesluit.

  Let op schema’s hervullen etc van schuim: iedere 5 jaar, 10 jaar revisie
  Poeder 10 jaar revisie,
  Koolzuursneeuw 10 jaar revisie
  Water, en of nevelblusser 5 jaar her vullen 10 jaar revisie
  Maximale leeftijd conform de NEN 2559 20 jaar, hoe wil je dat uitvoeren als het 2 jaarlijks is!

  Deel 2.
  Brandslanghaspels.
  Hiervoor geldt eigelijk hetzelfde:
  Het bouwbesluit is niet duidelijk in artikel 6.28; wel geldt weer art. 1.16.
  De waterleidingwet is wel duidelijk; 1x per jaar controle door een deskundige. 1x per 5 jaar beproeving door een deskundige.
  In de (algemene) leveringsvoorwaarden van de waterleidingsbedrijven (VEWIN) staat ook dat öp het drinkwaternet aangesloten brandslanghaspels jaarlijks gecontroleerd moeten worden door een deskundige (oa om waterterugslag vanuit de brandslanghaspel te voorkomen). Hier komt ook de verzegeling van de slanghaspel vandaan.

  Deel 3.
  Nood/transparant/vluchtwegverlichting.
  In een andere regio ben ik betrokken geweest bij metingen van het lichtplan in het kader van de Arbo-wet.
  Hier heb ik gemerkt dat de preventist eisen stelde voor aanvullende vluchtweg-verlichting terwijl de wettelijke eis van 0.5 respectievelijk 1 lux overal ruimschoots gehaald had.
  Hij had in de praktijk nog nooit met een lichtmeter gewerkt en het was allemaal “natte vingerwerk”.
  Nieuwsgierig hoe dat gaat bij voorzieningen tijdens evenementen; ik stel nog al eens materialen beschikbaar aan organisaties die een feesttent zetten. Hierbij zie ik uitwassen naar boven en naar beneden vanuit de eisende partij.

  Ik wil zeker niet aangeven dat de preventisten en anderen hun werk niet goed doen,
  Echter “KENNIS IS MACHT” maar macht is pas autoriteit als kennis gedeeld wordt en de adviezen gedragen worden door alle partijen.
  Alleen het bouwbesluit hanteren is naar mijn mening vaak wat kort door de bocht omdat de regelgeving veel breder en vooral veel complexer is dan Brandweer/ verzekeraars en anderen en collega’s beseffen.

  cocky schipper
  Bijdrager
  Post count: 9

  Niet zo overzichtelijk allemaal. Begrijp hier niet veel van. Hier heb je volgens mijn hogeschool voor nodig.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Voorwoord uit de NEN:

  Pak hier voor de NEN 2559 er bij en de schema’s uit de NEN 2559/A3/C1 van 2013.

  De onderhoudsgegevens moeten worden geregistreerd op een etiket als afgebeeld in figuur 1, dat
  duurzaam is bevestigd op het blustoestel en een afmeting heeft van ( 50 ± 1) mm _ (90 ± 1) mm, kleur geel
  met zwarte opdruk. Het etiket wordt naast het bedieningsetiket/transfer aangebracht. Dit etiket wordt per
  onderhoudsbeurt vervangen. De gegevens moeten worden ingekeept of anderszins duurzaam gemerkt. De
  bovenkant van het etiket is gereserveerd voor de gegevens van het onderhoudsbedrijf (naam, adres,
  telefoon).
  Op het etiket moeten de volgende gegevens worden vermeld:
  — datum (jaar en maand) waarop onderhoud of eventuele hervulling is uitgevoerd;
  — uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd;
  — een registratienummer van de deskundige persoon die het onderhoud heeft uitgevoerd;
  — adresgegevens van de erkende onderneming of organisatie.

  Het plakken van een etiket moet dus jaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf geschieden volgens de NEN 2559.

  Hoe kom je tot de conclusie dat een etiket jaarlijks moet worden geplakt. Of mis ik een deel tekst?

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Ook europese wetgeving gaat boven het Bouwbesluit:
  RICHTLIJN 2014/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
  van 26 februari 2014
  betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (en de europese wetten en normen die hier aan vast “hangen”)

  Volgens mij is deze richtlijn niet van toepassing op brandblusapparatuur.

  En stelt deze richtlijn ook geen waarde voor de onderhoudsfrequentie.

  cocky schipper
  Bijdrager
  Post count: 9

  Wie moet ik nu gaan geloven ? Lees allemaal verschillende antwoorden en de een nog gecompliseerder als de ander.

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  Ik denk dat het antwoord van Arnoud het meest helder en correct is.

  …….In de verordening kan zijn opgenomen dat draagbare brandblusmiddelen jaarlijks gekeurd moeten worden.

  Het laatste kan dus betekenen dat een blusser in een kraam op een evenemententerrein of in een tent op basis van de verordening jaarlijks gekeurd dient te zijn.

  Zoals ik ook in mijn eerdere reacties aangaf zit de pijn in het woordje "kan" in het midden van zijn antwoord; dit maakt dat jaarlijkse keuring verstandig is als je in verschillende gemeenten werkt, anders zul je in elke gemeente de brandbeveiligingsverordening moeten nakijken (en wijzigingen bijhouden).

  Met alle respect maar, de reactie van de heer Beijer is een typisch protectionistische reactie vanuit de markt waarvoor ik in mijn tweede reactie al waarschuwde. Het onderzoek dat hij zegt te hebben uitgevoerd, lijkt een erg hoog WC-eend gehalte te hebben. Hier wordt naar Europese regels verwezen die gaan over het van drukvaten, terwijl ik mag hopen dat de brandblusser al in je bezit is op het moment dat je hem nodig hebt. Deze regels zeggen niets over het in bedrijf houden van brandblusapparaten.
  Ook stelt hij dat de jaarlijkse keuring verplicht is, omdat rechtstreeks naar de norm 2559 wordt verwezen in het bouwbesluit en door de fabrikant, de norm daarom in geheel van toepassing is; dat verderop in de integrale wettekst de termijn in duidelijke bewoordingen naar tweejaarlijks wordt opgerekt, wordt gemakshalve als "foutje" of "niet relevant" afgedaan. Let wel, het is wel de wet waar dit over wordt opgemerkt.

  Het bouwbesluit heeft de onderhoudstermijn bewust opgerekt in 2012 om de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. Dit is gevolgd in de modelbrandbeveiligingsverordening. Dat de "marktpartijen" deze wijziging niet hebben opgenomen in het correctieblad A3/C1 van april 2013 is dan ook een gemiste kans. Ook omdat het onderhoud na 5 jaar nog altijd niet fatsoenlijk is in te passen in een tweejaarlijks regime.

  Op de andere onjuistheden in het betoog van de heer Beijer zal ik niet verder ingaan omdat dat buiten de oorspronkelijke vraag valt.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.