Brandpreventieforum Forums Bouw Houtwolcement/polystereen tpv doorvoeren

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • helga
  Bijdrager
  Post count: 12
  #1076 |

  Hoe gaan jullie om in P-garages als er een Polystyreenpakket oftewel Piepschuim (geen brandvertragende versie) wordt toegepast achter zogenaamde Houtwolcementplaten (HCP)?

  Mijn casus is dat er diverse doorvoeren door de HCP zijn aangebracht. Deze worden keurig afgewerkt echter de sparing in de HCP en Polystyreen is veel groter dan de doorvoer. Dit heeft als gevolg dat het polystyreenpakket volledig in het zicht en blootgesteld is aan een eventuele brand.

  Het plafond dient te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4. Polystyreen voldoet hier in principe niet aan echter wordt er voldaan aan de genoemde prestatie-eis als het achter een volledig gesloten (hoe volledig is volledig?) onbrandbare houtwolcementbeplating is aangebracht?

  Ik verneem graag jullie ervaringen en/of zienswijze

  Greetz

  Helga :lol: :wink:

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  parkeergarage? hoe groot

  > 1.000 m² zie LNB richtlijn, die zegt iets over brandvoortplantingsklasse volgens mij klasse 2 of B

  < 1.000 m² 2.91 -> is het een constructieonderdeel, ja -> minimaal klasse 4 of D

  leon
  Bijdrager
  Post count: 220

  Afgezien van de toe te passen brandklasse lijkt het me wel zaak dat die sparing aangeheeld wordt, wanneer de isolatieplaten gewoon in het zicht zijn heeft zo’n onbrandbare laag natuurlijk ook niet veel zin. Sterker nog, je hebt zelfs de kans dat de brand zit boven de houtwolcementplaten gaat voortplanten wanneer het PS wegbrandt/smelt. Verder is het natuurlijk ook de vraag hoe het zit met de doorvoer zelf, dit is natuurlijk wel een ‘brandlek’.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Bij een bepaalde temperatuur zal de (E)PS gaan ontleden… Volgens mij is er in Leiden al eens een ontploffing geweest in een ruimte naast de brand.:

  http://www.minbzk.nl/110808/antwoorden-op_6

  Antwoorden op kamervragen over geëxpandeerd polystyreenschuim
  26 februari 2008

  Antwoorden op kamervragen van het lid Van Bochove (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geëxpandeerd polystyreenschuim. (Ingezonden 6 februari 2008)

  1. Vraag
  Bent u bekend met het artikel: ‘TU Eindhoven: ‘Wetenschappelijk onderzoek nodig voor rol EPS?’ 1)

  1. Antwoord
  Ja.

  2
  Hebben brandweerlieden bij het bestrijden van de branden in respectievelijk Leiden op 3 april 2005 en Heerlen op 25 juni 2005 verwondingen opgelopen? 2)

  2. Antwoord
  Ja.

  3. Vraag
  Kunt u het bestaan van de genoemde onderzoeken en de conclusie dat in ieder geval in Leiden smeltende EPS tijdens de brand een belangrijke rol heeft gespeeld met betrekking tot de
  verwondingen van betrokken brandweerlieden bevestigen?

  3. Antwoord
  Het bestaan van de genoemde onderzoeken kan ik bevestigen.
  Over de rol van EPS met betrekking tot de verwondingen zijn op grond van deze onderzoeken geen eenduidige conclusies te trekken. Volgens onderzoeken van brandweer en TNO is smeltend EPS de oorzaak van een geheel onverwachte explosie. In het definitieve rapport stelt TNO echter dat de aanwezigheid van EPS niet noodzakelijk is om het brandverloop te verklaren. Dit betekent dat de explosie ook een andere oorzaak kan hebben gehad.

  4. Vraag
  Is de TUE-rapportage ‘Thermal decomposition of expanded polystryrene’ 3) over de brandkarakteristieken van geëxpandeerd polystyreenschuim tot stand gekomen op basis van vragen, die zijn ontstaan na de bovengenoemde branden?

  4. Antwoord
  Ja.

  5. Vraag
  Kunt u aangeven wat de conclusies en aanbevelingen zijn in het in vraag vier genoemde rapport?

  5. Antwoord
  De conclusies luiden samengevat: EPS ontleedt bij verhitting in brandbare gassen. Bij brand kan daardoor een brandbaar gasmengsel ontstaan. Sommige daken bieden een route voor verspreiding van dit mengsel naar een plaats in het gebouw waar nog geen brand woedt. De aanwezigheid van brandvertragers in het EPS kan dit niet verhinderen.
  Op grond van dit onderzoek zijn geen uitspraken gedaan over de rol van EPS bij specifieke branden.

  De TU Eindhoven beveelt nader experimenteel onderzoek aan naar:
  -ontleding in brandbare gassen van EPS afgezet tegen het gedrag van andere isolatiematerialen of inventarisgoederen;
  -specifieke risico’s van de toepassing van EPS in dakconstructies in vergelijking met andere toepassingen.

  6. Vraag
  Zijn er gelijkluidende conclusies te trekken uit het TNO-onderzoek en de TUE-rapportage? Zo ja, hoe luiden die en wat gaat u daarmee doen? Zo neen, wat zijn de verschillen en wat gaat de minister nu doen?

  6. Antwoord
  -De conclusies en aanbevelingen zijn niet gelijkluidend, omdat de aanleiding voor beide onderzoeken verschilt. Het onderzoek van TNO is gericht op de feitelijke gebeurtenissen in Leiden, waarbij de concrete omstandigheden zijn onderzocht. Het onderzoek van de TUE is gericht op de abstracte eigenschappen van polystyreenschuim (EPS) zoals die in wetenschappelijke publicaties zijn beschreven.
  -De aanbevelingen van de TUE zijn deels achterhaald door het later gepubliceerde definitieve TNO-rapport (zie antwoord op vraag 3).
  -Ik wil bevorderen dat brandweerkorpsen op systematische wijze onderzoek verrichten naar branden in hun verzorgingsgebied. Binnen de onderzoeksprogramma’s en opleidingsprogramma’s van het NIFV wordt bekeken hoe en op welke wijze dit onderdeel kan uitmaken van het lesmateriaal. Op die manier wordt de kennis over oorzaken en verloop van branden aan de hand van praktijkbranden uitgebreid. Bij het systematische brandonderzoek is het gedrag van EPS (indien toegepast) bij brand een specifiek aandachtspunt. Door het delen van de onderzoeksresultaten tussen de brandweerkorpsen ontstaat een mogelijkheid om conclusies over het gedrag van (bijvoorbeeld) EPS te scheiden van conclusies over andere aspecten van een gebouw of de inventaris.

  7. Vraag
  Heeft u de andere brandweerkorpsen gewaarschuwd voor risico’s bij branden in panden waar mogelijk EPS-isolatie is gebruikt of bent u voornemens dat alsnog te doen?

  7. Antwoord
  In juni 2005 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar aanleiding van de brand in Leiden een Inspectiebericht verzonden naar alle brandweerkorpsen. Daarin is onder andere aandacht besteed aan de vermoedens die op dat moment bestonden over de rol die EPS heeft gespeeld bij de brand. Dat is op dit moment voldoende.

  1) Brand en Brandweer, juli/augustus 2007.
  2) Zie noot 1.
  3) 2007, in opdracht van het ministerie van BZK.

  Natuurlijk hebben de fabrikanten toen aan damage control gedaan: http://www.isobouw.nl/?contentid=253

  helga
  Bijdrager
  Post count: 12

  Mijn dank voor uw aller bijdragen !

  Functionele eis is helder: beperken van ontwikkeling van brand in een ruimte: als r dan toch een brand ontstaat mag deze zich niet te snel ontwikkelen tot een grote brand.

  Zelf stoei ik met de interpretatie van de eis uit het Bouwbesluit dat spreekt over de bijdrage tot brandvoortplanting waarbij verwezen wordt naar de NEN 6065 en op welke delen van de bouwmateriaalcombinatie eea geldt. Dient de houtwolcement te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4 of de combinatie houtwolcement + EPS ?

  De NEN 6065 geeft aan te zijn bedoeld voor toepassing op bouwmateriaal(combinaties) inclusief een eventuele afwerklaag en bevestiging, voor zover deze geen deel uitmaken van de bovenzijde van vloeren of de bovenzijde van trappen.

  De norm beschrijft zowel een bepaling van branduitbreiding via het oppervlakte van een bouwmateriaalcombinatie.
  En daarnaast beschrijft NEN 6065 ook het bepalen van een vlamoverslag. Met andere woorden: worden de ontstekingstemperaturen van de materialen in de bouwmateriaal(combinatie) bereikt en wordt de kans op een flashover hierdoor groter ?

  Daar waar de EPS open en bloot ligt dient voldaan te worden aan de brandvoortplantingsklasse. Ik kan niet rechtstreeks uit de norm halen of beide onderdelen samen de brandvoortplantingsklasse bepalen.

  Voor EPS is het gedrag bij hoge temperaturen van belang, o.a. het smelten bij hogere temperaturen met onder meer vorming hete druppels. De vlamoverslagtijd is dan interessant die vastgesteld wordt bij een proef. Die geeft inschatting wanneer vlamoverslag kan plaatsvinden. Belangrijk gegeven voor een brandweer.

  Ik neig te kiezen voor dat de brandvoortplantings-eis uit NEN 6065 geldt voor de bouwmateriaal(combinatie) houtwolcement/EPS ipv alleen houtwolcement waarbij toepassen van EPS-isolatie mogelijk is zodra voldaan wordt aan een minder snelle opwarming van EPS en voorkoming van druppelvorming.
  Tpv doorvoering zou inderdaad tussen de doorvoering en het plafondpakket dusdanig moeten worden dichtgezet dat brandvoortplanting via de EPS boven de houtwolcement wordt voorkomen.

  euroclass
  Bijdrager
  Post count: 16

  En zo moet je dus elke keer kijken naar het toepassingsgebied van een materiaal. Branduitbreiding over het oppervlak bij een een beginnend brandje is niet zo heel erg spannend, kijkend naar de testen die daarvoor zijn. Het zegt ons niets over het isolatiemateriaal (de vuurlast uit de test is gewoonweg te laag). Als je kijkt naar de constructie opbouw in het algemeen, moet dat op de juiste wijze gemonteerd worden overeenkomstig de test en de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant (let wel dit zijn labo omstandigheden). Dit betekent dat gedurende de gehele levensduur van het gebouw nooit sprake mag zijn van direct vlamcontact met het brandbare isolatiemateriaal. Ik denk dat hier een zeer grote verantwoordelijkheid bij de verwerker, de gebruiker en gebouweigenaar komt te liggen. v.b. Een nog later aan te brengen doorvoer kan grote gevolgen hebben. Branduitbreiding via de holle ruimtes is in mijn ogen niet te berekenen. Het staat (gezien de publicaties van Vrom) hoog op de agenda.

  Waarom moet die garage geisoleerd worden? Wat zit er nog boven en waaruit is de constructie opgetrokken?

  fedje
  Bijdrager
  Post count: 3

  Tip: let ook op de wijze van bevestigen. Hier en daar maakt men gebruik van kunstofpluggen. De mogelijke gevolgen daarvan kun je zelf invullen. :wink:

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  ha !

  Het afdichten van brandwerende scheidingen blijft maatwerk. Ik zou deze vraag ook een voorleggen aan specialisten op dat gebied. Gerco / Promat of zo.

  greetz Johan :wink:

  Hoe gaan jullie om in P-garages als er een Polystyreenpakket oftewel Piepschuim (geen brandvertragende versie) wordt toegepast achter zogenaamde Houtwolcementplaten (HCP)?

  Mijn casus is dat er diverse doorvoeren door de HCP zijn aangebracht. Deze worden keurig afgewerkt echter de sparing in de HCP en Polystyreen is veel groter dan de doorvoer. Dit heeft als gevolg dat het polystyreenpakket volledig in het zicht en blootgesteld is aan een eventuele brand.

  Het plafond dient te voldoen aan brandvoortplantingsklasse 4. Polystyreen voldoet hier in principe niet aan echter wordt er voldaan aan de genoemde prestatie-eis als het achter een volledig gesloten (hoe volledig is volledig?) onbrandbare houtwolcementbeplating is aangebracht?

  Ik verneem graag jullie ervaringen en/of zienswijze

  Greetz

  Helga :lol: :wink:

  hans bouwmeester
  Bijdrager
  Post count: 6

  Deze oplossing wordt vaak toegepast in parkeergarage’s.
  HWC met een EPS isolatielaag.
  De constructie is zo sterk als zijn zwakste schakel welke in deze gevallen de mechanische bevestiging en de EPS is.
  Bij een autobrand komen deze platen plaatselijk aan hoge temperaturen bloot te staan.
  Ik vraag mij af of de bevestigingen langer als 20 hier tegen bestand zijn? (zeker bij kunststof slagpluggen en metalen stripverbindingen). Weet iemand hier een wat exaktere tijdsduur van?
  Als er één plaat af is zal de brand zich kunnen voortplanten onder de HWC-platen.
  De doorvoeren dienen volgens mij ter plaatse van de betonvloer voorzien te worden van brandwerende manchetten vastgezet met bijgeleverd materiaal.
  Manchetten onder de hwc. plaat maken lijkt mij zinloos, je krijgt het niet vast en als de plaat eraf valt dan heb je niets.

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.