15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
 • Auteur
  Berichten
 • palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222
  #730 |

  Wie past al deze regels toe uit de NEN-EN81-72? Mijn opmerkingen staan er cursief en in blauw bij. Wat vinden jullie van deze norm (en eisen) overdreven of heb je daar altijd al op gehoopt? :lol:

  Voor de duidelijkheid:
  NEN2000 ==>
  Normen die direct zijn aangewezen in het Bouwbesluit ==>
  NEN-EN 81-72:2003

  Nog een opmerking: hoofdstuk 6 geeft een duidelijk overzicht van wat je moet controleren. Handig is om aan de opdrachtgever een brief te vragen waarin de installateur per aspect een ja, nee of ? conclusie trekt…. :wink: Kan je zelf bij oplevering alleen een aantal steekproefjes houden :wink:

  NEN-EN81-72

  Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften – Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften – Deel 72: Brandweerliften

  (…)

  5 Veiligheidseisen en/of beschermende maatregelen

  5.1 Eisen omgeving/gebouw

  5.1.1
  De brandweerlift is geplaatst in een schacht met een tegen brand beschermde hal voor elke schachtdeur. De oppervlakte van elke tegen brand beschermde hal wordt in elk afzonderlijk geval bepaald door de eisen ten aanzien van het transport van brancards en de plaatsing van de deuren. Zie bijlage B en bijlage E.

  OPMERKING De mate van brandbestendigheid van de wanden en deuren van de omgeving zijn in nationale regelgeving vastgesteld.

  Als er andere liften in dezelfde schacht zijn aangebracht, dan moet de brandbestendigheid van de gehele gemeenschappelijke schacht voldoen aan de eisen van brandweerliftschachten. Dit niveau van brandbestendigheid is ook van toepassing op de deuren van de tegen brand beschermde hal en machinekamer. (Betekent dit nu dat de deuren van de rookwerende hal niet brandwerend maar rookwerend moeten zijn of betekent dit dat de deuren van de liftmachine kamer maar rookwerend hoeft te zijn. H)omgevingstemperatuur variërend van 0 °C tot 65 °C werkzaam blijven voor een periode gelijk aan die wordt geëist voor de gebouwconstructie, bijv. 2 h, zodat de brandweerlieden voor bevrijdingsacties kunnen bepalen waar de kooi zich bevindt resp. waar de kooi vast staat; (in NL hebben we geen tegen brandbeschermde hal maar een rookportaal voor de brandweerlift. Moeten we nu ook rekening gaan houden met hogere temperaturen??)grotere kooiafmetingen en nominale hefvermogens conform ISO 4190-1, voorschrijven.

  5.2.4
  Een brandweerlift moet de verdieping die het verst weg is gelegen vanaf het toegangsniveau voor de brandweer, bereiken binnen 60 s, zie ook 0.5, nadat de liftdeuren zijn gesloten.

  5.3 Bescherming van elektrische apparatuur tegen water

  5.3.1
  Elektrische apparatuur in de schacht van de brandweerlift en op de kooi, aangebracht binnen 1,0 m vanaf elke wand die schachtdeuren bevat, moet zijn beschermd tegen druip- en spatwater of zijn voorzien van omhulsels met een beschermingsgraad van ten minste IPX3 volgens EN 60529:1991 (zie bijlage D)

  5.3.2
  Alle elektrische apparatuur die is geplaatst op een afstand minder dan 1,0 m boven de putvloer, moet zijn beschermd volgens IP67. In afwijking op de eisen van 5.7.3.4 en 5.9 uit EN 81-1:1998 en EN 81-2:1998, moeten ook de wandcontactdoos en laagste lamp van de schachtverlichting op ten minste 0,5 m boven het hoogst toelaatbare waterniveau van de put zijn geplaatst.

  5.3.3
  Apparatuur in machineruimten buiten de schacht en in de put moeten zijn beschermd tegen storing veroorzaakt door water.

  5.3.4
  In de liftput moeten adequate voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat het water niet boven het niveau van de volledig ingedrukte kooibuffer uit kan stijgen

  5.3.5
  In de put moeten voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat het waterniveau apparatuur bereikt die een storing van de brandweerlift zou kunnen veroorzaken.

  5.4 Bevrijding van in de kooi opgesloten brandweerlieden (wie heeft dit ooit laten beoefenen door de represieve dienst? Heeft iemand dit al verteld aan zijn repressieve dienst….) 3. tijdens het verplaatsen van de kooi, moet het mogelijk zijn een nieuw commando vanuit de kooi te registreren. Het voorgaande commando moet worden gewist. De kooi moet in de kortst mogelijke tijd naar de nieuw geregistreerde verdieping rijden;
  4. de registratie van een kooicommando moet ervoor zorgen dat de kooi naar de gekozen verdieping zal rijden en dat na het stoppen de deuren gesloten blijven;
  5. als de kooi stilstaat op een verdieping, mag het laten openen van de deuren alleen mogelijk zijn door constant op de "deur open"-kooidrukknop te blijven drukken. Indien de "deur open"-kooidrukknop wordt losgelaten voordat de deuren volledig zijn geopend, moeten de deuren automatisch weer sluiten. Als de deuren volledig zijn geopend, dan blijven deze open totdat een nieuw commando wordt gegeven op het kooibedieningspaneel;
  6. de voorzieningen voor omkering van de deursluitbeweging en de "deur open"-drukknop (behalve die beschreven in 5.8.7.c), moeten werkzaam blijven zoals in fase 1;
  7. de brandweerlift moet naar het toegangsniveau voor de brandweer terugkeren door de brandweerschakelaar van "1" naar "0" om te zetten (gedurende maximaal 5 s) en terug naar "1" om fase 1 te herhalen. Dit is niet van toepassing in geval een brandweerschakelaar in de kooi is aangebracht zoals beschreven in onderstaand punt h);
  8. waar een extra brandweersleutelschakelaar in de kooi is aangebracht, moet deze zijn aangeduid met een pictogram en moeten de "0"- en "1"-posities duidelijk zijn aangegeven. De sleutel mag alleen in de "0"-positie te verwijderen zijn.
  De sleutelschakelaar moet als volgt functioneren:
  1. als de lift door de schakelaar op het toegangsniveau voor de brandweer onder leiding staat van de brandweer, moet de sleutelschakelaar in de kooi worden omgezet naar de "1"-positie om de kooi in beweging te laten komen;
  2. als de lift zich op een andere verdieping bevindt dan op het toegangsniveau voor de brandweer en de sleutelschakelaar in de kooi is omgezet naar de "0"-positie, zijn verdere kooibewegingen verhinderd en blijven de deuren open;
  9. het geregistreerde kooicommando moet visueel zijn weergegeven op het kooibedieningspaneel;
  10. de positie van de kooi moet, als de normale of noodenergievoorziening aanwezig is, zijn weergegeven zowel in de kooi als op het toegangsniveau voor de brandweer;
  11. de kooi moet op zijn bestemmingsverdieping blijven staan totdat een ander kooicommando is geregistreerd;
  12. het communicatiesysteem voor de brandweer als beschreven in 5.12 moet gedurende fase 2 werkzaam blijven;
  13. als de brandweerschakelaars zijn teruggezet in de "0"-positie mag het besturingssysteem van de brandweerlift alleen omschakelen naar normaal gebruik als de lift is teruggekeerd naar het toegangsniveau voor de brandweer.

  5.8.9
  In geval een brandweerlift tweezijdig toegankelijk is en de tegen brand beschermde hallen allemaal aan dezelfde zijde zijn gelegen als die van het toegangsniveau voor de brandweer, moeten de volgende aanvullende eisen zijn opgevolgd:

  1. in de kooi moeten in de nabijheid van zowel de deur aan de voorzijde als de deur aan de achterzijde, bedieningspanelen zijn aangebracht:
  * een van deze bedieningspanelen is voor normaal gebruik door passagiers;
  * het bedieningspaneel voor de brandweer dat het dichtst bij de tegen brand beschermde hal is geplaatst (zie bijlage B) is uitsluitend bestemd voor gebruik door brandweerlieden en moet zijn aangeduid met het brandweerliftpictogram (bijlage F).

  OPMERKING EN 81-70 is niet van toepassing op het bedieningspaneel voor de brandweer;
  2. de drukknoppen van het paneel bestemd voor normaal gebruik door passagiers moeten buiten werking worden gesteld, met uitzondering van de "deur open"- en alarmknoppen, als fase 1 wordt ingeleid;
  3. het bedieningspaneel voor de brandweer dat het dichtst bij de tegen brand beschermde hal is geplaatst wordt geactiveerd bij inleiding van fase 2;
  4. schachtdeuren die niet zijn bestemd te worden gebruikt door de brandweer moeten op alle verdiepingen gesloten blijven totdat de lift in normaal bedrijf is teruggekeerd. Het besluit of deuren gesloten zullen blijven is afhankelijk van het ontwerp van het gebouw, zie 0.5;
  5. schachtdeuren naar de tegen brand beschermde hallen moeten op alle niveau’s operationeel zijn gemaakt, totdat de lift naar normaal bedrijf is teruggekeerd.

  5.9 Energievoorziening voor brandweerliften

  5.9.1
  Het systeem voor de energievoorziening van de lift en verlichting moet bestaan uit primaire en secondaire (nood-, hulp-, of alternatieve) voorzieningen. Het niveau van brandbescherming moet ten minste gelijk zijn aan dat gegeven aan de liftschacht (zie bijlage C).

  5.9.2
  De secondaire energievoorziening moet toereikend zijn om de brandweerlift onder nominale belasting te laten werken en om aan de in 5.2.4 genoemde tijdseis te voldoen.

  5.10 Overschakeling van de elektrische energievoorziening

  Het volgende is van toepassing:

  1. het moet niet noodzakelijk zijn dat een correctierit wordt gemaakt;
  2. als de energievoorziening is hersteld moet de lift ter beschikking komen voor gebruik. Indien de lift moet bewegen om zijn positie te bepalen, mag deze zich niet meer dan twee verdiepingen in de richting van het toegangsniveau voor de brandweer verplaatsen en moet zijn positie aangeven.

  5.11 Bedieningsmiddelen in de kooi en op de verdiepingen

  5.11.1
  De bedieningsmiddelen in de kooi en op de verdiepingen en de hieraan verbonden bedieningsystemen mogen geen verkeerde signalen registreren als gevolg van de effecten van hitte, rook of vocht.

  5.11.2
  De bedieningsmiddelen in de kooi en op de verdiepingen, de standaanwijzers in de kooi en op de verdiepingen en de brandweerschakelaar moeten ten minste volgens IPX3 zijn beschermd volgens EN 60529:1991.

  De bedieningspanelen op de verdiepingen moeten ten minste volgens IPX3 zijn beschermd volgens EN 60529:1991, tenzij zij bij de bediening van de brandweerschakelaar elektrisch worden uitgeschakeld.

  5.11.3
  Zolang de besturing in fase 2 is, moet bediening van de brandweerlift mogelijk zijn door een complete verzameling drukknoppen in de kooi. Andere bedieningssystemen moeten buiten werking zijn gesteld. (dus geen touche screens e.d., gewoon drukknoppen)
  1. het toegangsniveau voor de brandweer; en (wie heeft dit al een keer toegepast…. :roll: :roll: )[/i]
  2. de machinekamer van de brandweerlift of in geval van machinekamerloze liften bij de noodbedieningspanelen zoals beschreven in wijzigingsblad 2 van de EN 81-1:1998 en EN 81-2:1998. Waar een machinekamer aanwezig is, mag de microfoon alleen worden geactiveerd door het indrukken van een bedieningsknop op het apparaat.

  5.12.2
  De communicatieapparatuur in de liftkooi en op het toegangsniveau voor de brandweer moet zijn uitgevoerd als ingebouwde microfoon en speaker, en niet als telefoon met hoorn.

  5.12.3
  De bedrading van het communicatiesysteem moet zijn geïnstalleerd in de liftschacht.

  5.13 Omgevingen met gevaar voor vandalisme

  Waar een brandweerlift in een omgeving/gebouw met gevaar voor vandalisme wordt geplaatst, dan zijn tevens de eisen uit prEN 81-71 van toepassing.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Eerst een vraag van mijn kant: In hoeverre maakt de repressieve dienst gebruik van de brandweerlift wanneer deze aanwezig is? Is het in de praktijk zo dat deze noodzakelijk is voor een goede inzet, of denken ze ‘het gaat allemaal makkelijker via het trappenhuis’?

  Wanneer er zoveel haken en ogen aan zitten zou je toch verwachten dat iemand er al eens ene probleem van zou hebben gemaakt, kan me niet voorstellen dat je je als brandweerman veilig voelt wanneer je weet dat niet aan de juiste voorschriften is voldaan…

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Worden er in NL secundaire energievoorzieningen aan brandweerliften gekoppeld? Heb nog nooit ergens een lift-aggregaat gezien… :shock:

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Worden er in NL secundaire energievoorzieningen aan brandweerliften gekoppeld? Heb nog nooit ergens een lift-aggregaat gezien… :shock:

  In de Regeling BB staat het volgende:

  Afdeling 4.1 Nieuwbouw

  Artikel 4.1 NEN 1010

  Bij toepassing van NEN 1010 geldt voor de primaire en secundaire voorziening van elektriciteit voor een brandweerlift als bedoeld in onderdeel 5.9.1 van NEN 81-72 het volgende:

  1. Voor de voeding van de brandweerlift of bijbehorende groep van liften wordt gebruik gemaakt van een preferente groep of van een aparte leiding die rechtstreeks op de hoofdvoeding van het bouwwerk is aangesloten.
  2. De onder a bedoelde preferente groep of leiding voert door ruimten waar redelijkerwijs geen brand kan ontstaan, tenzij op andere wijze beschadiging door brand in voldoende mate wordt voorkomen.
  3. In afwijking van het gestelde onder a kan de brandweerlift ook door een noodstroomvoorziening worden gevoed. Deze geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de reguliere voorziening voor elektriciteit, voldoende stroom om de betrokken brandweerlift gedurende ten minste 60 minuten te laten functioneren.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Eerst een vraag van mijn kant: In hoeverre maakt de repressieve dienst gebruik van de brandweerlift wanneer deze aanwezig is? Is het in de praktijk zo dat deze noodzakelijk is voor een goede inzet, of denken ze ‘het gaat allemaal makkelijker via het trappenhuis’?

  Wanneer er zoveel haken en ogen aan zitten zou je toch verwachten dat iemand er al eens ene probleem van zou hebben gemaakt, kan me niet voorstellen dat je je als brandweerman veilig voelt wanneer je weet dat niet aan de juiste voorschriften is voldaan…

  overige-installatie-f10/brandweerliften-onveilig-t524.html :wink:

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Artikel 4.16. NEN-EN 81-72

  Bij de toepassing van NEN-EN 81-72 geldt het volgende:
  a.

  bij onderdeel 5.1.1 geldt het volgende:
  1.

  ‘een tegen brand beschermde hal’ wordt telkens gelezen als: verkeersruimte, die al dan niet tezamen met de liftschacht een rookcompartiment als bedoeld in afdeling 2.16 van het besluit is.
  2.

  ‘Zie bijlage B en bijlage E’ wordt gelezen als:

  Zie bijlage B en bijlage E.

  De liftschacht van een brandweerlift heeft een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een technische ruimte van ten minste 60 minuten.
  b.

  in onderdeel 5.2.3 geldt voor de vrije doorgang van de toegang van de liftschacht een minimum breedte van 85 cm.
  c.

  voor de in onderdeel 5.9.1 genoemde primaire en secundaire voorziening voor elektriciteit is artikel 4.1 van deze regeling van toepassing.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Maar wie controleert dit (alle technische eisen) nu allemaal…. :roll:

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  De liftschacht van een brandweerlift heeft een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een technische ruimte van ten minste 60 minuten.

  Naar het VG? welk VG? :D

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Zie in deze ook infoblad van sbr (nr. 301)

  http://www.sbr.nl/default.aspx?ctid=4737

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Zie in deze ook infoblad van sbr (nr. 301)

  http://www.sbr.nl/default.aspx?ctid=4737

  Plaatje klopt niet. Het veiligheidstrappenhuis ligt niet in een BC (2.104 lid 3) dus tussen het BC en het VTH moet 60 minuten liggen. Deuren van de woningen zijn niet zelfsluitend dus als de scheiding open blijft staan is de WBDBO 0 minuten. Volgens 2.107 moet een brandwerende scheiding zelfsluitend zijn. Dus mijn conclusie is dat je de woningscheiding niet mag mee nemen voor het bepalen van de brandwerendheid. Dus ook niet bij brandweerliften.

  Daarnaast is het een subBC scheiding en geen BC scheiding. Volgens mij gaat het SBR hiermee mensen in verwarring brengen… :wink:

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Zie in deze ook infoblad van sbr (nr. 301)

  http://www.sbr.nl/default.aspx?ctid=4737

  Plaatje klopt niet. Het veiligheidstrappenhuis ligt niet in een BC (2.104 lid 3) dus tussen het BC en het VTH moet 60 minuten liggen. Deuren van de woningen zijn niet zelfsluitend dus als de scheiding open blijft staan is de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 0 minuten. Volgens 2.107 moet een brandwerende scheiding zelfsluitend zijn. Dus mijn conclusie is dat je de woningscheiding niet mag mee nemen voor het bepalen van de brandwerendheid. Dus ook niet bij brandweerliften.

  Daarnaast is het een subBC scheiding en geen BC scheiding. :wink:

  Ik heb zelf de zaak nog niet bestudeerd, omdat ik het nog niet bij het handje heb gehad de laatste tijd. Maar als je gelijk hebt dan lijkt me het zinvol de SBR daarvan in kennis te stellen.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Zie in deze ook infoblad van sbr (nr. 301)

  http://www.sbr.nl/default.aspx?ctid=4737

  Plaatje klopt niet. Het veiligheidstrappenhuis ligt niet in een BC (2.104 lid 3) dus tussen het BC en het VTH moet 60 minuten liggen. Deuren van de woningen zijn niet zelfsluitend dus als de scheiding open blijft staan is de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 0 minuten. Volgens 2.107 moet een brandwerende scheiding zelfsluitend zijn. Dus mijn conclusie is dat je de woningscheiding niet mag mee nemen voor het bepalen van de brandwerendheid. Dus ook niet bij brandweerliften.

  Daarnaast is het een subBC scheiding en geen BC scheiding. :wink:

  Ik heb zelf de zaak nog niet bestudeerd, omdat ik het nog niet bij het handje heb gehad de laatste tijd. Maar als je gelijk hebt dan lijkt me het zinvol de SBR daarvan in kennis te stellen.

  Beste mensen ik heb van sbr een reactie ontvangen mbt tot het infoblad 301
  Reactie op commentaar infoblad 301 – sluis brandweerlift.pdf

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  Even een heropening van dit topic onder BB 2012. In de huidige Reg BB is het gedeelte over de toepassing van NEN 81-72 (zie reactie van Kruislijst op 28-10-07) namelijk vervallen. De vraag rijst dan opnieuw of er dan toch niet een secundaire energievoorziening vereist wordt. Lijkt me niet de bedoeling te zijn geweest, maar ben wel even benieuwd hoe het nu zit..

  It burns us, preciousssss !!!

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Warenwetbesluit Liften valt onder artikel 120 woningwet en is naast het Bouwbesluit een directe toetsingsgrond bij de aanvraag ‘bouwen’. Staat er daar niet het e.e.a. in over de uitvoering van de liften en de toepassing van de normen? Ik kan me voorstellen dat ze het niet ‘dubbel’ in uitvoeringsbesluiten willen hebben staan.

  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  kan er in het warenwetbesluit en regling liften niks over vinden..

  It burns us, preciousssss !!!

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.