Brandpreventieforum Forums Gebruik Bouwverordening vs. Gebruiksbesluit, de verschillen

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
 • Auteur
  Berichten
 • emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950
  #1110 |

  Ik wil een mooie vergelijking maken tussen de bouwverordening en het nieuwe gebruiksbesluit. Ik hoop dat iedereen daar aan mee wil helpen.

  [td=40][td=50][td=40]Artikel 6.1.1 Vergunning gebruik bouwwerk

   [*]1. Het is verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin:
   [*]a meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;[/*:m]
   [*][/*:m]
   [*]c aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;[/*:m]
   [*]d aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.[/*:m][/list:u][/*:m][/list:u][td=50]Artikel 2.11.1 Gebruiksvergunningplicht
   [*]1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning
   van burgemeester en wethouders:
   Staatsblad 2008 327 13
   [*]a. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover daarin
   bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden
   verschaft aan meer dan 10 personen;[/*:m]
   [*]b. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover daarin
   dagverblijf zal worden verschaft aan:
   [*]1° meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of[/*:m]
   [*]2° meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.[/*:m][/list:u][/*:m][/list:u][/*:m]
   [*]2. In een bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de wet, kan
   worden afgeweken van het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde
   aantal personen.[/*:m][/list:u]

  Op welke triviale punten is het nog meer aangepast, dan zal ik dit in de vergelijking hierboven opnemen.

  u2fireman
  Bijdrager
  Post count: 23

  Sowiezo natuurlijk dat bouwverordeningen per gemeente verschillend kunnen zijn. Bij ons wordt bijvoorbeeld geen gebruiksvergunning verleend op grond van 6.1.1. 1b. (gevaarlijke stoffen) maar wel weer voor bouwwerken welke grote brandcompartimenten hanteren. Dat laatste kan straks met het gebruiksbesluit ook niet meer.

  En daarbij zullen sowiezo niet veel vergunningen meer verleend worden, maar worden meldingen met wellicht alle gevolgen vandien…

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  6.1.1. 1b. is inderdaad, volgens mij met de 11e wijziging, vervallen, daarom is die ook grijs.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Misschien ook even ‘leuk’ om te lezen welke bescheiden je moet indienen bij een gebruiksvergunning oude stijl en een gebruiksvergunning gebruiksbesluit… :evil:

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  hOE WIL JE DE AANVRAAG/melding indienen?

  moet toch op een door de minister goedgekeurd formulier?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Wanneer moet je nu een tekening in leveren en wanneer niet… :roll: Dit gaat weer een hoop discussie en onderlinge verschillen tussen gemeenten opleveren… :evil:

  Artikel 2.11.2 Aanvraag gebruiksvergunning
  1. Een aanvraag om gebruiksvergunning wordt schriftelijk ingediend bij
  burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het bouwwerk
  geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen.
  2. Een aanvraag wordt gedaan op een door Onze Minister vastgesteld
  formulier dat door burgemeester en wethouders op zijn verzoek aan de
  aanvrager beschikbaar wordt gesteld.
  [accentueren]3. Voor zover dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders
  nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of
  krachtens de wet geldende eisen verstrekt
  [/accentueren]de aanvrager bij de aanvraag
  een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner mag zijn
  dan 1:1000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die
  niet kleiner mag zijn dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte
  van minder dan 10.000 m_ en niet kleiner dan 1:200 bij een
  grotere oppervlakte.
  Op de plattegrondtekening is aangegeven:
  a. schaalaanduiding;
  b. per bouwlaag:
  ° hoogte van de vloer boven het meetniveau;
  ° gebruiksoppervlakte, en
  ° maximaal aantal personen;
  c. per ruimte:
  ° vloeroppervlakte;
  ° gebruiksbestemming;
  ° bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die
  ruimte, en
  ° opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in
  de artikelen 2.3.1 en 2.3.2;
  d. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
  ° brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
  ° vluchtroutes;
  ° draairichting van deuren;
  ° zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3;
  ° sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid;
  ° vluchtroute-aanduidingen;
  ° noodverlichting;
  ° oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10;
  ° brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  ° brandslanghaspels;
  ° mobiele brandblusapparaten;
  ° droge blusleidingen;
  ° brandweeringang;
  ° sleutelkluis of -buis, en
  ° brandweerlift.
  De aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm
  daarin voorziet.

  Artikel 2.12.2 Indiening gebruiksmelding
  1. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de aanvang
  van het gebruik schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders van
  de gemeente waarin het bouwwerk geheel of in hoofdzaak is of zal zijn
  gelegen.
  2. Een gebruiksmelding wordt gedaan op een door Onze Minister
  vastgesteld formulier dat door burgemeester en wethouders op zijn
  verzoek aan de melder beschikbaar wordt gesteld.
  3. Bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid, onderdeel
  a, verstrekt de melder voor zover dit naar het oordeel van burgemeester
  en wethouders nodig is gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid
  voldoende aannemelijk wordt gemaakt.
  [accentueren]4. Voor zover dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders
  nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of
  krachtens de wet geldende eisen verstrekt
  [/accentueren]de melder bij de gebruiksmelding,
  bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid, onderdelen b en c, een
  situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner mag zijn dan
  Staatsblad 2008 327 16
  1:1000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet
  kleiner mag zijn dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte
  van minder dan 10.000 m_ en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere
  oppervlakte.
  Op de plattegrondtekening is aangegeven:
  a. schaalaanduiding;
  b. per bouwlaag:
  ° hoogte van de vloer boven het meetniveau;
  ° gebruiksoppervlakte, en
  ° maximaal aantal personen;
  c. per ruimte:
  ° vloeroppervlakte;
  ° gebruiksbestemming;
  ° bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die
  ruimte, en
  ° opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in
  de artikelen 2.3.1 en 2.3.2;
  d. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
  ° brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
  ° vluchtroutes;
  ° draairichting van deuren;
  ° zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3;
  ° sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid;
  ° vluchtroute-aanduidingen;
  ° noodverlichting;
  ° oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10;
  ° brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  ° brandslanghaspels;
  ° mobiele brandblusapparaten;
  ° droge blusleidingen;
  ° brandweeringang;
  ° sleutelkluis of -buis, en
  ° brandweerlift.
  De aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm
  daarin voorziet.

  Vroeger:

  Artikel 6.1.2 Aanvraag gebruiksvergunning

  1 Bij de aanvraag moeten de gegevens en bescheiden worden overgelegd als genoemd in bijlage 2 van deze verordening.

  Bijlage 2 Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning

  Bijlage behorende bij artikel 6.1.2

  De aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 moet de volgende gegevens bevatten.

  Artikel 1

  a de naam en het correspondentie-adres in Nederland van de aanvrager;

  b indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en correspondentie-adres in Nederland, en een door de aanvrager ondertekende machtiging;

  c een duidelijke omschrijving van de plaats en de bestemming van het bouwwerk of de bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft;

  d de wijze van verwarming van het bouwwerk, onder vermelding van de energiebron;

  e voor de in artikel 6.1.1, bedoelde bouwwerken bovendien het maximum aantal personen, dat gelijktijdig in het bouwwerk zal verblijven.

  Artikel 2

  De aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 6.1.1, [accentueren]moet zijn voorzien van de volgende tekeningen en overige bescheiden[/accentueren]:

  a een situatietekening, vermeldende de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en het huisnummer van het bouwwerk c.q. de bouwwerken, op een schaal van 1:1000;

  b een bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk c.q. de bouwwerken op een schaal van ten minste 1:100, aangevende de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen, waarop voor de in artikel 6.1.1, eerste lid, onder c en d, bedoelde bouwwerken tevens de opstelling van de bedden moet zijn aangegeven;

  c voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, daarenboven: een plattegrond op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte;

  d voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, voor zover daarin ten behoeve van de gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld, daarenboven: een plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de opstelling van de zitplaatsen, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte.

  Artikel 3

  De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig zijn uitgevoerd, een en ander overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 van de bijlage bij Besluit indieningsvereisten.

  janus magnus
  Bijdrager
  Post count: 89

  Gewoon een rapport van een adviesbureau bijvoegen. Doen we al een tijdje. En hebben we nog geen discussies over gehad.

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Gewoon een rapport van een adviesbureau bijvoegen. Doen we al een tijdje. En hebben we nog geen discussies over gehad.

  Het moest toch een lastenverlichting worden??

  preventiespecialist
  Bijdrager
  Post count: 35

  Op papier wel :wink:

  Zitten ook verschillen in de tabel voor brandmeldinstallaties (bouwverordening bijlage 10 en gebruiksbesluit de bijlage)

  martijn_koot
  Bijdrager
  Post count: 26

  Als je het meldingsformulier bekijkt welke te downloaden is op de VROM-site zie je staan bij plattegronden meesturen: Met uw aanvraag of melding MOET u ook een plattegrond van het gebouw meesturen. In bijlage D van het formulier staat waar de tekeningen aan moeten voldoen. Gebruik kan dus alleen aannemelijk worden gemaakt middels een tekening die aan de genoemde eisen voldoet???

  freddy
  Bijdrager
  Post count: 41

  4. Een besloten ruimte waarop een verblijfsruimte is aangewezen van waaruit slechts in een richting kan worden gevlucht heeft een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535: 1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002, indien:
  a. de loopafstand tussen de toegang van de verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan een richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is of
  b. de totale vloeroppervlakte van de besloten ruimte van waaruit in
  slechts een richting kan worden gevlucht meer dan 200 m2 is.

  Ik mis nog een criterium, die nog in de modelverordening stond….

  martijn_koot
  Bijdrager
  Post count: 26

  In de toelichting staat een voorbeeld genoemd aangaande het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie wat mijn inziens vragen oproept:

  Opgemerkt wordt dat het gaat om het aantal bouwlagen van de
  gebruiksfunctie en niet om het aantal bouwlagen van het gebouw. Bij een
  kantoorgebouw met vier bouwlagen, kan bijvoorbeeld sprake zijn van drie
  bouwlagen met kantoorruimten, terwijl zich op de bovenste bouwlaag
  uitsluitend een kantine en vergaderruimten bevinden. In dat geval heeft
  de kantoorfunctie drie bouwlagen (met de kantoorruimten) en de
  bijeenkomstfunctie vier bouwlagen en (kantine en vergaderruimten). Deze
  bijeenkomstfunctie heeft vier bouwlagen omdat ruimtes waardoor de
  bouwlagen waarover de vluchtroute voert moeten worden meegerekend.

  Zoals ik het lees heb je in dit voorbeeld dus te maken met een bijeenkomstfunctie waarvan de hoogste vloer van de gebruiksfunctie >5 meter bedraagt, dus bmi met gedeeltelijke bewaking en doormelding.

  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  In de toelichting staat een voorbeeld genoemd aangaande het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie wat mijn inziens vragen oproept

  heeft iemand al een idee over deze vraag? Ik vind de toelichting vreemd. Vgl. de volgende situaties:
  1. Toren van 60 m met kantoren en alleen op laag 0 een vergaderruimte < 1000 m2 -> vergaderruimte = handbrandmelders.

  2. zelfde toren met op de bovenste laag nog een (kleine) vergaderruimte. –> vergaderruimten volledige bewaking met doormelding…

  Dat de bovenste vergaderruimte volledige bewaking + doormelding krijgt kan ik inkomen, maar dat de aanwezigheid van die ruimte ook zou leiden tot volledige bew+doormelding in de ruimte op laag 0 vind ik erg vreemd. Wat maakt het voor die ruimte uit of er alleen kantoorruimten boven liggen of kantoorruimten met nog een vergaderruimte? Lijkt me realistischer elke laag apart te bekijken. Dus: voor bovenste vergaderr. voll + doormelding en onderste gewoon handmelders.

  of heeft iemand hier een ander bright :idea: over?

  It burns us, preciousssss !!!

  martijn_koot
  Bijdrager
  Post count: 26

  Ook het volgende is aangegeven:

  Meerdere functies is een gebouw
  Indien een gebouw meerdere functies bevat is voor de beoordeling van de grenswaarden van belang of de functies zowel functioneel als technisch volledig gescheiden zijn dan wel met gemeenschappelijke voorzieningen invloed op elkaar uitoefenen. In het laatste geval moet het totale gebouw (alle functies te zamen) worden beschouwd om te bepalen of een grenswaarde wordt overschreden. Indien in een functie een brandmeldinstallatie is vereist, dient in de andere functie die invloed kan uitoefenen, een beveiliging van hetzelfde niveau aanwezig te zijn. Is echter voor de ene functie volledige bewaking vereist, kan in de andere functie, die invloed kan uitoefenen, volstaan worden met gedeeltelijke bewaking als in die functie geen eis tot een brandmeldinstallatie geldt. Indien functies geheel met elkaar zijn verweven geldt het beveiligingsniveau voor het gehele gebouw.

  In jouw voorbeeld zouden de ondergelegen bouwlagen dus moeten voorzien van gedeeltelijke bewaking met doormelding.

  koolifantkoolifant
  Bijdrager
  Post count: 313

  Ook het volgende is aangegeven..

  waar staat dat aangegeven? Ik vind die tekst niet terug in het GB…

  It burns us, preciousssss !!!

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.