[Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

[Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 22 nov, 2006 23:40

Gebruiksbesluit

Naar aanleiding van een vraag of er een topic kon komen over het gebruiks besluit open in bij deze het topic gebruiksbesluit. In dit topic kunnen alle nieuwsberichten links en documenten geplaatst worden die gerelateerd zijn aan het gebruiksbesluit. Verder kan iedereen hier zijn mening geven en met elkaar in discussie treden.

Links
 • Gebruiksbesluit STB11834.pdf
  Definitief gebruiksbesluit. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig bebruik bouwwerken)
  (574.52 KiB) 1032 keer
 • Brandpreventie woordenboek over gebruiksbesluit
Informatie

Samengevat leidt het nieuwe Gebruiksbesluit tot het volgende:
 • eenheid in gemeentelijke voorschriften die landelijk gaan gelden
 • door deze eenheid zijn minder aanvullende eisen nodig;
 • indien in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden gehuisvest, blijft het noodzakelijk een gebruiksvergunning aan te vragen. Het gaat hier om bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen en gevangenissen;
 • voor gebouwen waarin meer dan vijftig mensen verblijven geldt een meldingsplicht bij de gemeente over het gebruik en de brandveiligheidsmaatregelen; het aanvragen van een gebruiksvergunning is niet meer nodig;
 • gemeenten toetsen een melding en bepalen zelf wanneer controle ter plekke plaatsvindt; een gebouw dat onder de meldingsplicht valt, kan na melding in gebruik worden genomen;
 • wanneer de gemeente constateert dat het gemelde gebouw onvoldoende brandveilig is, kan zij aanvullende brandveiligheidseisen voor het gebruik van dat gebouw opleggen.


Hebben mensen nog toevoegingen aan de topic start, meld dat even, dan voeg ik het toe.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 29 nov, 2006 10:33

VNG over Besluit brandveilig gebruik bouwwerken


24.11.2006

Volgens het concept Besluit brandveilig gebruik bouwwerken blijft een gebruiksvergunning slechts vereist voor een beperkt aantal categorieën gebouwen. Voor overige gebouwen die tot dusver vergunningsplichtig waren, gaat een meldingsplicht gelden.

De VNG en het ministerie van VROM zijn al langer in bespreking over dit onderwerp. In een recent bestuurlijk overleg is namens de VNG grote zorg uitgesproken over een aantal punten van het conceptbesluit.

Wij hebben de gemeenten onlangs per brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen.


De VNG vreest vooral een toename van de handhavingslast voor gemeenten, terwijl legesinkomsten wegvallen. Gevolg: een financiële lastenverzwaring voor gemeenten. Ook een dreigend gebrek aan informatie over die gebouwen die onder de meldingspicht gaan vallen is - met oog op een goede controle en handhaving - zorgwekkend.

Afspraken VNG met minister
De minister van VROM en de VNG zijn overeengekomen dat de knelpunten nogmaals indringend op directieniveau aan de orde zullen worden gesteld. Vervolgens zal deze problematiek in een bestuurlijk overleg met de minister van VROM besproken worden. Pas daarna wordt het conceptbesluit in de ministerraad geagendeerd.

De zorgpunten van de VNG
In een bestuurlijk overleg op 12 oktober jl. is namens de VNG grote zorg uitgesproken over de volgende punten:
 • De rechtstreeks werkende voorschriften van het 'gebruiksbesluit', die in de plaats van de vergunningvoorwaarden komen, vergen minstens evenveel gemeentelijke inspanning ten behoeve van controle en handhaving.
 • De gemeente dreigt voor die categorieën gebouwen, die voortaan niet meer onder het vergunningvereiste zullen vallen, over te weinig informatie te gaan beschikken om te voorzien in een goede controle en handhaving.
 • Het wegvallen van legesinkomsten ten gevolge van de vermindering van het vergunningvereiste met een toename van de uitvoeringslast.


Doel: uniformering en deregulering
Het ministerie VROM en de VNG hebben in 1999 afgesproken technische onderwerpen fasegewijs over te hevelen van de (model)bouwverordening naar rijksregelgeving. Het doel is landelijke uniformering. In het algemeen streeft de minister van VROM parallel deregulering na. De voorbereiding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is hier onderdeel van.

Volgens het conceptbesluit Brandveilig gebruik bouwwerken blijft een gebruiksvergunning slechts vereist voor hotels, kamerverhuurbedrijven, ziekenhuizen, cellencomplexen e.d., voor zover daarin geslapen wordt door meer dan 10 personen en tevens voor gebouwen waarin meer dan 10 kinderen of gehandicapten zullen verblijven.

Meldingsplicht in plaats van gebruiksvergunning
In de plaats van de huidige gebruiksvergunningsplicht komt er een meldingsplicht voor gebouwen waarin meer dan 50 personen zullen verblijven, bijv. cafés, disco’s, theaters, scholen en kantoren en tevens voor kleine kamerverhuurbedrijven.

Voor de overige categorieën gebouwen, bijvoorbeeld woningen, waren er altijd al rechtstreeks werkende voorschriften. Deze blijven bestaan. Bij de meldingsplicht zijn dezelfde indieningsvereisten voorgeschreven als voor de vergunningaanvraag, bijvoorbeeld een tekening met de brandscheidingen, brandmeldinstallatie, enzovoort.

Sancties
Het is echter de vraag of dit bij de meldingsplicht goed zal functioneren. De sancties voor een exploitant die het Gebruiksbesluit overtreedt, zijn – evenals nu het geval is – dwangsom en bestuursdwang.

Gedwongen sluiting wordt ambtelijk soms geadviseerd. Maar dit is voor de gemeente in de uitvoering meestal zeer gecompliceerd. En daarmee in de praktijk een minder effectief sanctiemiddel.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 29 nov, 2006 11:33

'Controle brandveiligheid blijft nodig'

Van een verslaggever

DEN HAAG - De Brandwonden Stichting is furieus over het voornemen van het kabinet om de gemeentelijke brandvergunning af te schaffen.

Waarschijnlijk per augustus volgend jaar hoeven veel bedrijven, cafés en restaurants niet meer apart een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Dat scheelt een hoop geld aan leges en administratieve rompslomp, maar levert volgens de stichting gevaarlijke situaties op.

Nu nog moet elk bedrijf waar meer dan vijftig mensen samenkomen, meer dan tien mensen slapen of meer dan tien kinderen of geestelijk gehandicapten zijn, een brandvergunning van de gemeente hebben. Volgens Jans Weges, preventie-expert van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), staat in die vergunning hetzelfde als in de landelijke regelgeving. Daarom wil de overheid die verplichting afschaffen.

Eigenaars van gebouwen moeten in de toekomst aan dezelfde regels voldoen als nu. Ze hoeven vanaf augustus 2007 alleen nog maar te melden dat ze zo'n gebouw hebben. Een vergunning, en daarmee een inspectie van de gemeente, is dan niet meer nodig.

Rob Baardse van de Brandwonden Stichting meent dat de vergunningen wel degelijk nodig zijn. Volgens hem hebben de verscherpte controles de afgelopen jaren geholpen om het aantal slachtoffers van brandwonden te verminderen.

Weges vindt dat gemeenten hun controles onafhankelijk van de vergunningen moeten uitvoeren. ''Veel gemeentes geven vergunningen zonder op de plek te kijken.'' Dat heeft volgens hem weinig zin.

Vorige week stuurde minister Pieter Winsemius (Volkshuisvesting) de plannen naar de Tweede Kamer. Hij verwacht dat in augustus voor vier van de vijf locaties waar nu een vergunning bij hoort, geen papiertje van de gemeente meer nodig is. Gebouwen met veel kwetsbare mensen, zoals ziekenhuizen, blijven een aparte vergunning nodig hebben.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 29 nov, 2006 23:38

Vergunningen brandveiligheid op de schop
Jac. J. Rooijmans

Als uitvloeisel van de landelijke dereguleringsslagen zal ook het stelsel voor brandveiligheidsvergunningen op de schop gaan. Medio 2007 verdwijnt voor het merendeel van de gebouwen de gebruiksvergunningplicht.
Afbeelding
De rampzalige Nieuwjaarsbrand in Volendam zorgde voor een discussie over de veiligheidsregelsfoto ANP/Cor Mulder
De verantwoordelijken voor het gebruik hoeven dit gebruik alleen nog te melden en moeten voldoen aan algemeen geldende regels. Slechts voor de zeer risicovolle gebouwen blijft de vergunningplicht bestaan.

Het zonder meer afschaffen van een vergunningstelsel lijkt als muziek in de oren van de gebruiksverantwoordelijken te klinken. Geen lastige eisen van de brandweer, geen zware investeringen, meer ondernemingsvrijheid.

Het is echter maar de vraag of dit beeld terecht is omdat de nieuwe voorschriften nauwelijks zullen afwijken van de huidige regels. En daarbij blijft de verantwoordelijkheid voor het naleven van de veiligheidseisen liggen waar die ook thuis hoort: bij de eigenaar, de exploitant of de directie van een organisatie.

Wat houdt het huidige vergunningenstelsel precies in? Voor gebouwen waar meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, waar meer dan 10 personen kunnen overnachten en overige gebouwen waar bijzondere risico's in het gebruik zich voordoen, moeten eigenaren of exploitanten een gebruiksvergunning aanvragen. De gemeente verleent de gebruiksvergunning zodra het gebouw voldoet aan een acceptabel veiligheidsniveau en verstrekt vervolgens een vergunning met allerlei gebruiksvoorschriften. Het gebruiksvergunningenstelsel heeft er zeker toe geleid dat brandveilig gebruiken van gebouwen beter op de kaart is komen te staan.

Na de rampzalige brand in Volendam is de verlening van gebruiksvergunningen alleen maar meer onder de aandacht van bestuurders gekomen. Maar ook in veel bedrijfstakken is de gebruiksvergunning ingeburgerd en geborgd in bedrijfsprocessen en -procedures. Bovenal heeft het verlenen van gebruiksvergunningen en, zij het soms nog in beperktere mate, de periodieke controle hiervan bijgedragen aan het verhogen van de brandveiligheid.

Helaas is mij in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het oppakken van die eigen verantwoordelijkheid door eigenaren en exploitanten niet altijd vanzelfsprekend is. Daarnaast valt op dat na een incident de maatschappelijke reactie steeds vaker bestaat uit het ter verantwoording roepen van de overheid in plaats van de overtreder.

De hamvraag, haast als een Pavlovreactie, was vooral of de gemeente de vergunningen wel op orde had. De rol van de exploitant of eigenaar kwam amper ter sprake. En daar zou toch eigenlijk de vraag vooral op moeten zijn gericht. Met de wijziging van het vergunningstelsel zal de aandacht gaan verschuiven. Centraal komt te staan wat de exploitanten of eigenaren feitelijk aan veiligheidsmaatregelen hebben genomen om hun klanten, hun gasten of hun bewoners een veilig verblijf te bieden. Een vraagstuk dat wat mij betreft, mocht het toch fout gaan, ook in verzekeringskwesties met hoofdletters mag worden geschreven.

Betekent dit alles dat de overheid niets meer hoeft te doen? Zeker niet. De overheid zal zich meer dan voorheen moeten begeven op het terrein van toezicht en handhaving. Dit, om als sluitstuk van het veiligheidsdenken de overtreders tot de orde te roepen. Want het is een utopie te denken dat naleving van voorschriften en regels aan marktwerking kan worden overgelaten. Een wetenschap die (helaas) is opgebouwd naar aanleiding van jaarlijkse (brandweer)controles. Mijn perspectief is dat we via het invoeren van duidelijke regelgeving, het doorvoeren van een heldere scheiding van verantwoordelijkheden tussen exploitant/eigenaar en overheid komen tot het verder uitbouwen van een streng doch rechtvaardig handhavingsregime. En als dat in voldoende mate kan gebeuren ben ik er van overtuigd dat we uiteindelijk de burgers een grote dienst hebben bewezen door samen de brandveiligheid op een hoger niveau te brengen.

Regionaal Commandant

Brandweer Zuidoost-Brabant
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Reactie NVBR

Berichtdoor Wopske dWdF-F op ma 11 dec, 2006 10:19

http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?Filter ... entId=1057

Misschien al wel bekend, maar misschien ook nog niet. Reactie van NVBR naar ministerie over Gebruiksbesluit.
Wopske dWdF-F
60+ berichten
 
Berichten: 91
Geregistreerd op: di 04 jul, 2006 10:02

Re: [Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Berichtdoor jano op ma 29 okt, 2007 12:27

jano
120+ berichten
 
Berichten: 222
Geregistreerd op: wo 18 okt, 2006 15:26

Re: [Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Berichtdoor jano op ma 29 okt, 2007 13:12

Laatste versie gebruiksbesluit is oa te vinden onder:

http://www.omgevingsvergunning.nl/UserF ... esluit.pdf
jano
120+ berichten
 
Berichten: 222
Geregistreerd op: wo 18 okt, 2006 15:26

Re: [Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Berichtdoor Louis van Wijk op do 21 feb, 2008 10:45

Betere afstemming bouwregels voor brandveiligheid
Bijlagen
cobouw180208.jpg
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 818
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: [Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Berichtdoor Emiel van Rossum op do 21 feb, 2008 14:57

Kamer wil meer uitleg over Gebruiksbesluit

21 februari 2008

De Tweede Kamer wil van minister Vogelaar van WWI een heldere omschrijving van het begrip ‘minder zelfredzame personen’. Dat staat in een CDA-VVD-motie die Kamerbreed is gesteund. Het begrip komt voor in het Gebruiksbesluit, dat vanaf medio 2008 de brandveiligheidseisen op landelijk niveau gelijk moet trekken. De motie volgt op aanhoudende lobby van Aedes, ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ Nederland.

Aedes heeft al enkele jaren geleden voor het eerst aangedrongen op meer helderheid in de brandveiligheidsregels rond wonen met zorg. Daarna hebben de drie andere brancheorganisaties zich hierbij aangesloten. De motie van de Kamerleden Antoinette Vietsch (CDA) en Brigitte van der Burg (VVD), waarin de regering verzocht wordt voor de invoering van het Gebruiksbesluit een heldere definitie te geven wie niet-zelfredzame mensen zijn, werd aangenomen.

De vier brancheorganisaties zijn in overleg met het ministerie van WWI over de invulling van de geconstateerde onduidelijkheid. Daarbij zal de klankbordgroep van deskundigen uit de achterban van alle vier brancheorganisaties weer betrokken worden.
Bijlagen
2008-02-21-gezamenlijke-brief-aedes-aan-tweede-kam.pdf
(103.08 KiB) 426 keer
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: [Discussie en nieuws] Gebruiksbesluit

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 05 maart, 2008 22:13

InterConcept heeft op zijn website een oproep voor een Enquete over het gebruiksbesluit:

Landelijk onderzoek Gebruiksbesluit

InterConcept is een toonaangevend onafhankelijk projectadviesbureau dat zich heeft toegelegd op Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid. Als onafhankelijk adviesbureau onderzoeken wij graag wat de gevolgen zijn van het Gebruiksbesluit. Zijn er administratieve lastenverlichtingen voor de burger en vermindert hierdoor ook het werk voor de gemeentelijke instantie?

Uw mening telt! Als medio 2008 het Gebruiksbesluit van kracht wordt krijgen gemeenten en brandweer ook te maken met een nieuwe taak: Het controleren en handhaven van de gebruiksmelding. We weten dat het Gebruiksbesluit is ontworpen als gevolg van diverse klachten van ondernemers die te maken hebben met de gebruiksvergunning. Het ministerie heeft het Gebruiksbesluit met diverse belangenorganisaties besproken en tot op dit moment is er nog geen eenduidig akkoord gegeven. Nu bent u aan het woord. De tien vragen die gesteld worden, zijn bedoeld om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de werkdruk, maar vooral ook om te bepalen of het Gebruiksbesluit wel de gebruiksveiligheid van de gebouwen goed regelt. Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit onderzoek.

De resultaten zullen in de volgende GebruiksWijzer* worden gepubliceerd.

* De GebruiksWijzer is een tweemaandelijks nieuwsblad waarmee wij onze kennis op het gebied van het Gebruiksbesluit met u delen. In dit nieuwsblad pluizen wij de artikelen uit en geven u met praktische voorbeelden weer wat er beoogd is met deze landelijke wetgeving.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 942
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Volgende

Keer terug naar Gebruik

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron